Celem głównym fundacji jest upowszechnianie sztuki teatru, wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa oraz pogłębianie wiedzy o kulturze i historii. Fundacja ma także na celu wsperanie i intergrację artystów związanych z teatrem i sztuką, rozwój twórczości artystycznej, kultury i sztuki, a także inicjowanie działań kulturalno- społecznych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i rozwijanie aktywności lokalnej

Adres korespondencyjny:
ul. Jedności Narodowej 71a/15
50-262 Wrocław

tel. 791 87 03 30
mail: teatr.ekstrawersja@gmail.com

numer konta:
Nest Bank
22 2530 0008 2041 1076 5399 0001

STATUT
FUNDACJI „TEATR EKSTRAWERSJA”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Teatr Ekstrawersja”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów wymienionych w akcie notarialnym sporządzonym dnia 10/03/2023 w Kancelarii Notarialnej Szyszko Tekieli Spółka Partnerska we Wrocławiu przy ulicy ul. Michała Bałuckiego 4 lokal nr 2 przez notariusza Małgorzatę Szyszko.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
2. Siedzibą władz Fundacji jest Wrocław.
3. Fundacja może do celów współpracy za granicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
5. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
6. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
7. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.
8. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 3

1. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
2. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II. Cele i formy działania

§ 4

Celem głównym Fundacji jest upowszechnianie sztuki teatru, wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa oraz pogłębianie wiedzy o kulturze i historii. Fundacja ma także na celu wspieranie i integrację artystów związanych z teatrem i sztuką, rozwój twórczości artystycznej, kultury i sztuki, a także inicjowanie działań kulturalno-społecznych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i rozwijanie aktywności lokalnej.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego:
1. prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, wydawniczej, informacyjnej oraz edukacji kulturalnej i artystycznej, a przede wszystkim poprzez inicjowanie i produkcję spektakli, warsztatów oraz realizowanie działań twórczych oraz innych multidyscyplinarnych projektów artystycznych,
2. pozyskiwanie środków materialnych i niematerialnych do tworzenia zaplecza technicznego wspierającego realizację działalności statutowej,
3. prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie rozpowszechniania wiedzy o Fundacji i jej działaniach,
4. realizację projektów lokalnych i ogólnokrajowych,
5. współpracę z organizacjami mającymi podobne cele i działania,
6. reprezentowanie swoich członków wobec innych organizacji i administracji publicznej.

Rozdział III Majątek Fundacji

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000zł (tysiąc złotych).
2. W toku działania Fundacji jej majątek stanowić mogą wszelkie środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz prawa nabyte przez Fundację.

§ 7

Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na jej działalność i realizację celów statutowych.

§ 8

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 9

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
1. dochodów rejestrowanych w ramach działalności statutowej (odpłatnej działalności pożytku publicznego),
2. darowizn, składek, spadków,
3. dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych,
4. dotacji z programów, projektów i konkursów Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, ambasad, fundacji i stowarzyszeń oraz innych jednostek, organów i przedstawicielstw polskich i międzynarodowych;
5. zbiórek i innej ofiarności publicznej.

§ 10

Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywanie tylko zgodnie z celem dla jakiego je zorganizowano. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 12

1. Zarząd jest powoływany do kierowania działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd może liczyć od 2 do 3 członków, w tym Prezesa, powołanych na czas nieograniczony.
3. Pierwszy, dwuosobowy skład Zarządu, w tym Prezes, powoływany jest przez Fundatorów.
4. W skład Zarządu z mocy Statutu może wejść Fundator. W razie jego rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Fundator powołuje inną osobę na swoje miejsce.
5. Prezes Zarządu powołuje następnego Prezesa Zarządu. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu nowego Prezesa Zarządu wybierają pozostali członkowie Zarządu.
6. Kolejni członkowie Zarządu wyłaniani są w drodze uchwały Zarządu.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach Zarządu, w formie uchwał na podstawie większości głosów członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu, w przypadku braku większości głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu Fundacji.
9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
10. Zarząd odbywa posiedzenia w zależności od potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na półrocze. Posiedzenie może być zwołane przez każdego członka Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 13

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. realizacja celów statutowych Fundacji,
2. opracowywanie planów pracy i programów działania Fundacji,
3. zarządzanie majątkiem Fundacji i opracowywanie planów finansowych,
4. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
6. przyjmowanie darowizn, subwencji, dotacji, zapisów i spadków,
7. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
8. zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia.

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym podpis Prezesa Fundacji.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 15

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji.

§ 16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, do jakich została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
3. W razie likwidacji Fundacji, likwidatorami stają się członkowie Zarządu.
4. Likwidatorzy w szczególności powinni:
     a) Zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swoich nazwisk, imion i miejsc zamieszkania.
     b) Dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.
     c) Po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
     d) Wskazać instytucję o celach zbieżnych z celami Fundacji, której zostaną przekazane środki pozostałe po likwidacji Fundacji.

§ 17

Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia zarejestrowania Fundacji.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.).

Wrocław, 10.03.2023